Termes i Condicions d’ús

Titularitat i objecte de la Plataforma web

El lloc web www.toormix.com (en endavant la “Web” o la “Plataforma”) és una plataforma informàtica propietat de Toormix House, S.L. (En endavant l’”Empresa” o “Toormix”), societat legalment constituïda sota la legislació espanyola amb NIF B66829797, amb domicili social al carrer de Ca l’Alegre de Dalt, número 55, Baixos C, 08024 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona sota el volum 45519, foli 128 i full número 490.444.

La pàgina web ha estat dissenyada amb la finalitat d’oferir als nostres usuaris, clients i consumidors informació detallada sobre els nostres productes i serveis.

Les relacions entre el web i l’Usuari es regiran per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la resta de legislació espanyola que sigui aplicable.

 

Acceptació dels Termes i Condicions

L’accés a i ús de la nostra Plataforma així com la informació, serveis i contingut estan subjectes a la legislació i normativa reguladora aplicable així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d’ús.

L’Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès les Condicions d’ús de la Plataforma el contingut constitueix la totalitat de l’acord entre l’usuari i Toormix.

En utilitzar qualsevol de les funcionalitats del nostre lloc web, l’Usuari expressament reconeix i accepta obligar-se pels termes i condicions d’ús així com per la Política de Privacitat de la Plataforma i altres polítiques corporatives de Toormix que siguin d’aplicació. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de la Plataforma no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o regulacions vigents aplicables.

Toormix es reserva el dret de modificar els termes i condicions d’ús de la Plataforma sense intervenir notificació específica a l’Usuari. En aquest sentit és important que l’Usuari consulti els Termes i Condicions d’ús regularment.

 

Operativa

Dades personals. La visita al web no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap mena d’informació sobre si mateix. En el supòsit que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, resultant en aquest cas la nostra Política de Privacitat.

Registre. Tots els usuaris, tant registrats com no, es comprometen a navegar pel web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En el procés de registre a través dels formularis de contacte es demanarà informació personal de l’usuari per tal de poder donar compliment a les finalitats relatives a poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

Edat. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys).

 

Exclusions de responsabilitat

En raó a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics i a Internet, Toormix es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés o qualsevol de les funcionalitats i/o seccions ofertes a la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o manteniment. Així mateix, Toormix es reserva el dret d’implementar i realitzar canvis i/o actualitzacions del web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que Toormix podrà realitzar determinades accions per impedir l’accés de l’Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l’Usuari accepta que Toormix no serà responsable, com a resultat d’aquestes accions, de la supressió o la manca en la posada a disposició de determinats continguts o funcionalitats de la plataforma web.

Toormix no representa ni garanteix l’obtenció de determinats resultats després de la utilització dels serveis de la Plataforma. En conseqüència, sota cap circumstància Toormix, els seus representants, directors, empleats seran responsables per qualsevol dany incidental, fortuït, especial o conseqüencial, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol pèrdua de guanys, de dades o d’oportunitats de negoci, errors de programari, tinguin o no caràcter previsible i que resultin o tinguin connexió directa o indirecta amb l’ús de la Plataforma.

Toormix no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats de qualsevol tipus, productes i serveis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la nostra Plataforma, incloent aquells llocs web de marques que col·laboren amb Toormix. Els enllaços inclosos o que puguin arribar a incloure en la nostra pàgina web no representen cap tipus de relació entre Toormix i les persones físiques o jurídiques titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços ni suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre el lloc o els seus continguts.

Toormix no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o dany que pugui patir l’Usuari com a conseqüència de l’ús inadequat de la Plataforma o si l’Usuari incompleix amb els Termes i Condicions de la web.

 

Propietat Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que la totalitat dels drets, títols i interessos de i associats a la Plataforma Web, els seus continguts i aplicacions informàtiques, si escau, incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions així com qualsevol marca, nom comercial, know how, drets d’autor, noms de domini i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent a la Plataforma són propietat exclusiva de Toormix o són utilitzats per Toormix sota llicència i amb la deguda autorització dels titulars d’aquests drets, títols o interessos. En aquest sentit, l’Usuari no adquireix cap dret de propietat intel·lectual o industrial pel simple ús de visitar el nostre lloc web i qualsevol de les seves funcionalitats, de manera que, en cap moment aquest ús serà considerat com a una autorització o llicència per utilitzar els continguts de la Plataforma amb finalitats diferents de les que es contemplen en els presents Termes i Condicions d’ús.

En virtut de l’anterior, queda prohibida la reproducció total o parcial, modificació, transformació, còpia, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació sobre la pàgina web, els seus continguts, aplicacions, disseny i forma de presentació dels seus continguts així com el seu codi font i tots aquells elements que conformen l’estructura i aparença de la Plataforma. Així mateix, l’Usuari reconeix i accepta que queda prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o realitzar obres derivades del programari que suporta el funcionament i accés al lloc Web i dels serveis continguts en ell.

L’incompliment de qualsevol de les disposicions aquí estipulades comportarà que Toormix exerciti en contra de l’infractor o infractors les accions legals pertinents per a la defensa dels seus drets, títols i interessos, incloent la facultat de reclamar els danys i perjudicis que es corresponguin.

 

Política de Privadesa, Protecció de Dades i Política de Cookies

Amb l’acceptació dels presents Termes i Condicions d’ús, l’Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privacitat i Política de Galetes.

 

Incompliment

En cas d’incompliment de qualsevol dels compromisos especificats en la present, es podrà donar per finalitzada o suspendre, en qualsevol moment, de forma unilateral i sense avís previ, la prestació del servei a través del web a l’Usuari.

Aquesta suspensió o retirada no donaran en cap cas dret a indemnització cap a l’Usuari.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La interpretació i aplicació dels termes i condicions d’ús de la Plataforma es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels Termes i Condicions d’ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l’Usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.

 

Contact2

Per a qualsevol pregunta relacionada amb els serveis de la nostra Plataforma i dels Termes i Condicions que la regulen, pots posar-te en contacte mitjançant petició escrita dirigida a les nostres oficines:

TOORMIX HOUSE, S.L.
Ca l’Alegre de Dalt 55, Baixos C, 08024 Barcelona
info@toormix.com

Política de privacidad

Información básica sobre Protecció de dades

 

Responsable

TOORMIX HOUSE, S.L.

 

Finalitat

Les dades relatives a clients seran tractades amb la finalitat del desenvolupament de la relació contractual d’acord els serveis professionals convinguts.

Les dades personals relatives a usuaris no clients seran tractades amb la finalitat de poder respondre a les consultes realitzes i remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.

 

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’Usuari és la companyia Toormix HOUSE, S.L. (Des d’ara ” Toormix “), Provença 111, 5-2, 08029 de Barcelona, amb C.I.F. B-66829797, telèfon 93 486 90 90 i correu electrònic info@toormix.com.

 

2. Finalitat del tractament de les dades

Toormix, tractarà les dades de l’usuari de manera manual i / o automatitzada per poder respondre a les consultes realitzes i remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.

 

3. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat o, si és el cas, mentre es mantingui la relació comercial entre les parts a partir de l’última confirmació d’interès de l’Usuari, en aquests casos hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del mateix; la mateixa destinació haurà de donar-se a qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense perjudici que hi hagi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que aquests resultessin útils en cas de reclamació derivada de la prestació de serveis pactada.

 

4. Legitimació per al tractament de dades

Clients:
Relació contractual / Interès legítim
Desenvolupament de l’encàrrec professional. / Enviament de comunicacions fins i tot per mitjans electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès derivades de la relació contractual.

Potencials clients:
Consentiment exprès
Enviament de comunicacions fins i tot per mitjans electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès després de la complimentació del formulari web.

Subscriptors butlletí electrònic (newsletter):
Consentiment exprès
Enviament de comunicacions fins i tot per mitjans electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.

La base legal del tractament de les Dades relatives a clients de Toormix House, S.L. es basa en la relació contractual existent. Per a l’enviament de comunicacions als mateixos, fins i tot per mitjans electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional la base de legitimació és l’interès legítim.

Per al tractament de les dades relatives als potencials clients, la legitimació es basa en el consentiment exprés.

Per al tractament de les dades relatives a suscrpitores del butlletí o newsletter corporativa, la legitimació es basa en el consentiment exprés.

 

5. Destinataris

Toormix no cedirà les dades en cap cas a tercers llevat que operi una obligació legal per a això.

 

6. Exercici de drets

L’Usuari podrà exercir els següents drets, previstos en l’RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
• Dret a oposar-se al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, si escau.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Toormix House, S.L. (Des d’ara “Toormix”), Provença 111, 5-2, 08029 de Barcelona, ​​amb C.I.F. B-66829797 o per e-mail a l’adreça info@toormix.com. En ambdós casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets davant l’Autoritat de control competent. Si és el cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili en el carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.

 

7. Mesures i nivells de seguretat

Toormix ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’ alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Toormix garanteix que ha implementat mecanismes per:

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si s’escau.

 

8. Àmbit d’aplicació

L’estructura de tractaments, equips i sistemes d’informació amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els tractaments, temporals o permanents, titularitat de Toormix que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

 

9. Consentiment de l’Usuari

L’Usuari no client manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat al registrar-se Toormix, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a Toormix, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

En el cas que l’Usuari faciliti a Toormix dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades del ens facilita, que les seves dades personals seran tractades per Toormix en els mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

 

10. Informació comercial i promocional

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la subscripció a la newsletter corporativa o mitjançant el formulari de contacte https://www.toormix.com/contacto-form-0/genial-hablemos-del-proyecto/ seran objecte de tractament per part de Toormix, amb l’objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de Toormix que puguin ser del seu interès.

 

11. Confidencialitat i secret professional

 

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Toormix i els Clients o Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-Toormix a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració , pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable a Mesures de Seguretat dels tractaments automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

 

12. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

 

Toormix es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web. Per aquest motiu, es recomana llegir aquesta política de privacitat periòdicament. Quan els canvis aplicats tinguin d’especial importància seran notificats individualment.

 

13. Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

 

Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Toormix davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari.

 

14. Dades de menors

 

Els menors d’edat no podran usar els serveis disponibles a través del web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen o puguin acompanyar-los.

Galetes?

El nostre lloc web utilitza "cookies" per a oferir-te una millor experiència de navegació (tens més info aquí). Per a continuar navegant pots passar d'elles, però si les acceptes ja no veuràs més aquesta estupenda i subtil franja negra ;)

Accepto!

Política de cookies

Versió publicada a l’abril del 2022

 

1. Definició i funció de les galetes (cookies)

 

El lloc web https://www.toormix.com/ (el “Lloc Web”) utilitza galetes (d’ara en endavant “cookies”) i altres arxius de funcionalitat similar. Les cookies són petits fitxers que es descarreguen en aquells dispositius que s’utilitzen per accedir al lloc web. Els cookies permeten a la Companyia, entre d’altres, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’Usuari i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el dispositiu per accedir al lloc web, es poden utilitzar per reconèixer al mateix.

 

2. Tipologia de Cookies i finalitats d’ús

 

Durant la navegació al lloc web, s’utilitzaran diferents tipologies de cookies, tant pròpies com de tercers; tals galetes poden classificar-se en les següents:

Cookies de Rendiment: Aquestes cookies s’utilitzen per millorar experiència de navegació de l’Usuari i optimitzar el funcionament del lloc web. Les presents galetes emmagatzemen configuracions dels Serveis perquè l’usuari no hagi de reconfigurar-cada vegada que visita el lloc web.

Cookies Analítiques: Aquestes cookies s’utilitzen per recopilar informació de l’experiència de navegació de l’Usuari en el Lloc Web.

Així mateix, com cookies utilitzades al lloc web poden distingir-se entre cookies pròpies i de tercers.
Les cookies pròpies són aquelles creades i/o gestionades pel responsable del lloc web. D’altra banda, les galetes de tercers són aquelles creades i/o gestionades per prestadors de serveis d’anàlisi, de xarxes socials, de personalització i de publicitat aliens a la Companyia.

Cookies utilitzades en aquest lloc web:

A continuació, es mostra una taula amb les galetes utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de nivell de intrusivitat recolzat en una escala de l’1 al 3, en la qual:

Nivell 1: es correspon amb galetes estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.

Nivell 2: es correspon amb galetes de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.

Nivell 3: es correspon amb Galetes gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través de webs de les que Toormix House, S.L. no és titular. Normalment es corresponen amb galetes de publicitat o d’analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.

Taula de cookies utilitzades:

 

3. Desactivació o eliminació de les cookies

 

Es permet bloquejar, cancel·lar o eliminar les cookies instal·lades en el dispositiu de l’Usuari mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al dispositiu del mateix. Per al cas de dispositius mòbils, per saber com procedir en el navegador del seu telèfon mòbil, haurà de consultar el manual del seu terminal. A continuació, a tall d’exemple, us expliquem com desactivar o eliminar galetes en els principals navegadors:

Per desactivar o eliminar les galetes en els diferents navegadors:

Firefox / Chrome / Safari

Així mateix, l’Usuari ha de tenir en compte que algunes característiques del contingut del lloc web només estan disponible si es permet la instal·lació de cookies al seu navegador. Si decideix no acceptar o bloquejar determinades galetes (en funció de la seva finalitat), pot ser que això afecti, total o parcialment, al funcionament normal del lloc web o que impedeixi l’accés a la navegació de certs continguts.

 

4. Actualitzacions i canvis en la Política de Cookies

 

La Companyia pot modificar la present Política de Cookies en funció de canvis legislatius o reglamentaris, o amb la finalitat d’adaptar la present policia a instruccions o directrius dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies es comunicarà a l’Usuari bé mitjançant un avís informatiu en el Lloc Web o, si escau, bé a través de correu electrònic als Usuaris.

Si com a Usuari desitja més informació sobre quin ús fem de les cookies, pot enviar-nos un correu electrònic a info@toormix.com.